Slogan

Tận Tâm Đối Với Bệnh Nhân

Như Là Chăm Sóc Người Thân Trong Nhà

là phương châm làm việc của toàn thể phòng mạch

You Are Not Just a Patient

We are family