BS Nguyễn Trần Hoàng trên Người Việt TV, January 27, 2015

Bấm vào đây để xem "Sởi có thể rất nguy hiểm"
Chương trình do Bác sĩ NGUYỄN TRẦN HOÀNG đảm trách