BS Nguyễn Trần Hoàng trên Người Việt TV, January 20, 2015

Bấm vào đây để xem "Giời leo"
Chương trình do Bác sĩ NGUYỄN TRẦN HOÀNG đảm trách