BS Nguyễn Trần Hoàng trên Người Việt TV, January 13, 2015

Bấm vào đây để xem "Bệnh Trái rạ"
Chương trình do Bác sĩ NGUYỄN TRẦN HOÀNG đảm trách